Obchodné podmienky

Úvod Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou Brigita Kovács ZLATNÍCTVO BRIGITTE, so sídlom Sládkovičová 2, 937 01 Želiezovce, IČO 35 043 962 (ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu www.zlatnictvobrigitte.sk (ďalej len "systém").

VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru www.zlatnictvobrigitte.sk medzi predávajúcim a kupujúcim. 

Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spôsob dodania spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

Objednávka

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.

Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou Brigita Kovács ZLATNÍCTVO BRIGITTE.

Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Stornovať objednávku je možné iba v deň odoslania objednávky, a to písomne e-mailom na: brigitakovacs@gmail.com.


Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 • v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)
 • prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky
 • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

Práva a povinnosti predávajúceho

 • dodať na základe potvrdenej  objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a dohodnutej lehote
 • Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.
 • Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný predávajúci dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže kupujúci doručením e-mailu.

Práva a povinnosti kupujúceho

 • Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.
 • Kupujúci je povinný:
  a) prevziať objednaný a dodaný tovar,
  b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru
 • Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.
   

Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník

Podmienky a možnosť platby za tovar

 • Jednorazovým prevodom z účtu na bankové spojenie spoločnosti Brigita Kovács ZLATNÍCTVO BRIGITTE
 • číslo účtu: SK9102000000001259971855  uvedené aj  v mailovej notifikácii. 
 • Uhradením dobierky pri prevzatí tovaru na pošte.
 • Hotovostne v kamennej predajni ZLATNÍCTVO BRIGITTE v Želiezovciach na základe faktúry a vystaveného príjmového peňažného dokladu.

Dodacie podmienky

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne. Predpokladaný čas doručenia je 2 až 5 pracovných dní.

Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailom.

Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru.

Tovar je k dispozícii aj k osobnému odberu v kamennej predajni ZLATNÍCTVO BRIGITTE ,Mierová 24 v Želiezovciach.

Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim a to písomne, na email: brigitakovacs@gmail.com.

Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

 Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u spoločnosti Brigita Kovács ZLATNÍCTVO BRIGITTE a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru.

Ku každému tovaru zakúpenému v spoločnosti Brigita Kovács ZLATNÍCTVO BRIGITTE je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

* či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbaľujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť)
* či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu
* či fungujú všetky jeho jednotlivé časti

Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Tovar  nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku).

V prípade, že doručený tovar má zistenú závadu, v deň prevzatia ho treba bezodkladne reklamovať na e-mail: brigitakovacs@gmail.com. Po prevzatí tovaru odporúčame tento prekontrolovať, či nie je mechanicky poškodený. Neskoršie reklamovanie takéhoto druhu nebude uznané.

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim. Ak sa jedná o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na bezplatné, včasné a riadne odstránenie predávajúcim. 

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len časti veci, výmenu časti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na náhradu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť po vzájomnej dohode s predávajúcim. Výmena nie je možná za druhý rovnaký kus, nakoľko produkty sú jedinečné, okrem obrúčok. Rovnaké práva má kupujúci, ak ide o odstrániteľné vady, ak však nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania (odovzdanie opraveného výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie) sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny tovaru za nový, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.

Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

 

 

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za mechanické poškodenie tovaru:

a)      Retiazky a náramky

Zapučenie dutej retiazky alebo náramku. Roztrhnutie retiazky alebo náramku. Poškodenie uzáveru nesprávnou manipuláciou. Zalomenie plochých a hadíkových retiazok alebo náramkov. Ošúchanie rhodiovania na bielom zlate bežným opotrebovaním.

b)      Prstene

Pokrivenie a prasknutie, ulomenie šíny prsteňa. Ulomenie lístku na prsteni. Poškodenie krapny ( vypadnutie kameňa ). Poškrabanie, rozbitie kameňa. Ošúchanie rhodiovania na spodnej časti prsteňa z bieleho zlata bežným nosením.

c)      Náušnice

Ulomenie uzáveru, pokrivenie uzáveru nesprávnym zaobchádzaním. Predratie krúžkov na visiacich náušniciach bežným opotrebovaním.

d)     Prívesky

Predratie krúžkov a závesných častí bežným opotrebovaním.

e)      Poškodenie tovaru spôsobené bežným nosením a nesprávnou starostlivosťou o šperk  

 

Pri reklamácii tovar, prosím, riadne zabaľte tak, aby sa zabránilo poškodeniu tovaru (najlepšie do bublinkovej obálky) a pošlite na našu adresu, ako poistenú zásielku, neposielajte prosím na dobierku.
Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:
Brigita Kovács ZLATNÍCTVO BRIGITTE, Mierová 24, 937 01 Želiezovce

 

Ochrana osobných údajov


Spoločnosť Brigita Kovács ZLATNÍCTVO BRIGITTE sa v plnej miere riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Naša spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme však poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.

 

Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok.

 

Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 

Copyright 2018 - 2024 © zlatnictvobrigitte.sk