Ochrana osobných údajov

Úvod Obchodné podmienkyOchrana osobných údajov

 

Brigita Kovács, ZLATNÍCTVO BRIGITTE, so sídlom Sládkovičová 2, 937 01 Želiezovce, IČO 35 043 962 (ďalej len predávajúci či „prevádzkovateľ“), prevádzkovateľ webovej stránky www.zlatnictvobrigitte.sk  prehlasujem, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami v oblasti ochrany osobných údajov.

Osobné údaje a ich spracovanie

Osobné údaje sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe. Identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä s odkazom na určitý identifikátor (napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor) alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

Na mojej webovej stránke www.zlatnictvobrigitte.sk nie ste nijako sledovaní, a preto sa o Vás dozviem iba tie osobné údaje, ktoré mi výslovne poskytnete. Moje webové stránky ani služby, ktoré poskytujem, nie sú určené pre deti mladšie ako 16 rokov, osobné údaje detí  mladších ako 16 rokov nespracovávam.

Bezpečie Vašich osobných údajov je pre mňa prioritou. Osobným údajom a ich ochrane venujeme preto náležitú pozornosť. V týchto Zásadách spracovania osobných údajov (ďalej iba „Zásady“) by som Vás chcel informovať o tom:

 • Aké Vaše osobné údaje budú spracované;
 • Za akými účelmi, akým spôsobom a na akom právnom základe budú Vaše osobné údaje spracovávané;
 • Komu môžu byť Vaše osobné údaje postúpené;
 • Po akú dobu sa budú Vaše osobné údaje spracovávať; a
 • Aké máte vo vzťahu k ochrane Vašich osobných údajov práva.

I. Spracovávané osobné údaje

Pokiaľ sa rozhodnete pre nákup tovaru na našej stránke www.zlatnictvobrigitte.sk , budeme spracovávať Vaše osobné údaje, a to:

 1. Meno a priezvisko
 2. Doručovacia adresa
 3. Platobné údaje
 4. Telefonický kontakt
 5. Emailová adresa

II. Účel spracovania osobných údajov:

 1. Osobné údaje sa vyžadujú v rámci procesu uzavretia kúpnej zmluvy a pri realizácii nadväzujúceho zmluvného vzťahu, a v tomto prípade údaje, ktoré mi poskytujete, použijem:
  1. Aby som Vás, v prípade potreby, kontaktoval späť a poskytol Vám informácie, o ktoré ste ma v súvislosti s realizáciou zmluvného vzťahu žiadali (informácie o mnou predávanom tovare);
  2. pre účely realizácie zmluvy medzi mnou a Vami (tj. uzavretie a plnenie zmluvy o kúpe tovaru);
  3. pre plnenie právnych povinností, ktoré sa na mňa ako na správcu osobných údajov vzťahuje (napr. fakturácia, či splnenie ďalších povinností vyplývajúcich z platných a účinných právnych predpisov);
  4. za účelom ochrany svojich oprávnených práv vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu.

Poskytnutie osobných údajov pre vyššie uvedené účely – tj. pre účely plnenia zmluvy, pre účely plnenia právnych povinností, ktoré sa na správcu vzťahujú, ako aj poskytnutie osobných údajov pre účely odpovedí na Vami vznesené otázky alebo Vami požadované informácie je mojou zmluvnou požiadavkou a ich neposkytnutie môže byť dôsledkom neuzavretia zmluvy alebo neposkytnutia odpovedí na Vaše otázky

 • 2. Vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu a telefónne číslo som oprávnený využiť aj za účelom zasielania obchodných ponúk či tzv. newsletterov do emailu. Tieto ponuky však budete dostávať iba v prípade, ak mi k tomu výslovne udelíte svoj súhlas.

Pre odvolanie súhlasu je možné napísať na emailovú adresu brigitakovacs@gmail.com. Ak si do budúcna nebudete priať ďalšie zasielanie ponúk / newsletterov, môžete sa kedykoľvek z odberu bezplatne odhlásiť bez vplyvu na zmluvný vzťah. Udelený súhlas je možné odvolať kliknutím na odkaz „ Odhlásiť Newsletter“ , zaslaný v každej newsletter emailovej správe.

V prípade, že sa z odoberania newsletterov odhlásite, nebudem naďalej Váš elektronický a telefonický kontakt pre tieto účely využívať.

III. Kto má k Vašim osobným údajom prístup

S Vašimi osobnými údajmi budem  pracovať a ako správca ich spracovávať predovšetkým ja osobne.

Vaše osobné údaje môžem postúpiť, v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi, tretej osobe, aby pre mňa spravila ich spracovanie ako subdodávateľ služieb (typické napr. externé účtovníctvo, prepravca Vami objednaného tovaru, a pod.). Svojich subdodávateľov si starostlivo vyberám, a sú voči mne zaviazaní v súlade so zákonnými ustanoveniami k dôvernému zaobchádzaniu s Vašimi údaji.

Osobné údaje o Vašej osobe ja, moji obchodní partneri, ani žiadny z mojich subdodávateľov, neposkytujeme, nepodávame a nezdieľame tretím osobám, iba ak ste s tým vopred vyslovili výslovný súhlas.

IV. Doba spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme spracovávať do doby, kým Vám budeme poskytovať služby či plniť vzájomnú zmluvu, a ďalej do doby, kým ako správca musím uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Osobné údaje pre účely zasielania obchodných ponúk/newsletterov budeme uchovávať do odvolania vášho súhlasu s ich uchovaním, najdlhšie však po dobu 10 rokov od okamžiku jeho udelenia. V ostatných prípadoch vyplýva doba spracovania z účelu spracovania alebo je daná právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

V. Vaše práva plynúce zo spracovania osobných údajov

Vo vzťahu k vykonávanému spracovaniu osobných údajov máte nasledujúce práva:

 1. právo na prístup k osobným údajom;
 2. právo na opravu;
 3. právo na výmaz („právo byť zabudnutý“);
 4. právo na obmedzenie spracovania údajov;
 5. právo vzniesť námietku proti spracovaniu;
 6. právo na prenos údajov; a
 7. podať sťažnosť na spracovanie osobných údajov.

Vaše práva sú nižšie vysvetlené, aby ste si dokázali urobiť jasnejšiu predstavu o ich obsahu.

Všetky Vaše práva môžete uplatniť tak, že ma kontaktujete na e-mailovej adrese: brigitakovacs@gmail.com

Spracovanie Vašich osobných údajov podlieha dozoru Úradu pre ochranu osobných údajov (www.úoou), kde môžete podať sťažnosť (podľa bodu 6.).

Právo na prístup znamená, že môžete kedykoľvek požiadať o moje potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie sú spracované a ak sú, tak máte právo k nim yískať prístup a aďalej právo na informácie, za akými účelmi sú spracované, v akom rozsahu, komu sú sprístupnené, ako dlho budú spracovávané, či máte právo na opravu, výmaz, obmedzenie spracovania, či vzniesť námietku, právo podať sťažnosť na dozorový orgán, ako a odkiaľ sme osobné údaje získali a či dochádza na základe spracovania Vašich osobných údajov k automatickému rozhodovaniu, vrátane prípadného profilovania.

Právo na opravu znamená, že ma kedykoľvek môžete požiadať o opravu či doplnenie Vašich osobných údajov, ak by boli nepresné alebo neúplné.

Právo na výmaz znamená, že sme povinní vymazať Vaše osobné údaje, ak už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromažďované alebo inak spracované, ak je spracovanie protiprávne, ak vznesiete námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne pretrvávajúce dôvody pre spracovanie alebo ak to vyplýva zo zákonnej povinnosti.

Právo na obmedzenie spracovania znamená, že pokiaľ nevyriešime akékoľvek sporné otázky ohľadne spracovania Vašich osobných údajov, sme povinní obmedziť spracovanie Vašich osobných údajov.

Právo vzniesť námietku znamená, že môžete vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ktoré spracovávame pre účely priameho marketingu. Pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu pre účely priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje pre tieto účely spracovávané.

Právo na prenos údajov znamená, že zákazník má právo získať svoje osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, ktoré poskytol správcovi, a právo dať  tieto údaje inému správcovi.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú účinné od 25. 5. 2018

 

Copyright 2018 - 2022 © zlatnictvobrigitte.sk